Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Lindhe & Freij AB (LFAB), och den som själv eller
genom annan träffar avtal med LFAB enligt vad som angetts i bekräftelsen (GÄSTEN). Avtalet kan gälla resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemang) för följande varumärken: TourSthlm och Royal Djurgården Tour

Ansvarig arrangör är Lindhe & Freij AB, Valhallavägen 21, 181 51 Lidingö. Tel
0707-762240. Org.nr. 559207-3547. VAT-nummer SE559207354701

Avtal

Som arrangör ansvarar LFAB gentemot GÄSTEN för vad denne har att fordra till följd av avtalet.
Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än LFAB. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsidan är bindande för LFAB, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och GÄSTEN tydligt informeras om ändringen. LFAB reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel. Som arrangör är LFAB skyldiga att se till:
• att GÄSTEN får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar;
• att information lämnas om hur betalning ska ske och att GÄSTEN i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för arrangemanget; och
• att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. LFAB ansvarar inte för löften som tredje part har gjort direkt till GÄSTEN utan LFAB vetskap och som LFAB inte känt till eller borde känna till.
I dessa Allmänna Bokningsvillkor avses med: Avgång – den tidpunkt då GÄSTEN reser från
avgångsplatsen Ankomst – den tidpunkt då GÄSTEN anländer och avslutar sin resa. Ombord – då gästen befinner sig på LFAB bussar och tåg.

Bokning
Vi tar emot bokningar via webb och på plats fram. Ospecificerade
förbetalda biljetter med öppen avgångstid gäller i mån av plats och inlöses mot biljett vid respektive hållplats.

Betalning
GÄSTEN ska betala för arrangemanget vid bokningstillfället eller på plats innan avgång.
Avbokningsregler gällande bokningar som gjorts för 1-9 personer:
GÄSTEN kan avboka genom e-postmeddelande till LFAB eller till det ställe som tog emot bokningen.
Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som LFAB säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan GÄSTEN inte avboka enskilda delar av arrangemanget.
• För avbokning och ändring av beställd produkt mindre än 24 timmar före sista avgång behåller LFAB 100% av bokningens värde.
• Vid avbokning senast 24h timmar innan avresa återbetalas totala summan.
Avbokningsregler gällande bokningar som gjorts för 10 personer eller fler:
GÄSTEN kan avboka genom e-postmeddelande till LFAB eller till det ställe som tog emot bokningen.
Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som LFAB säljer för ett i förväg angivet pris
(paket), kan GÄSTEN inte avboka enskilda delar av arrangemanget.
• Vid avbokning 20 dagar eller mer före arrangemangsdagen återbetalas totala summan.
• Om avbokning sker 8-19 dagar före arrangemangsdagen debiteras en avgift som motsvarar
50% av bokningens värde.
• Om avbokning sker 0-7 dagar före arrangemangsdagen utgår en avgift som motsvarar 100% av bokningens värde.
LFAB får ändra villkoren för arrangemanget i den mån GÄSTEN kan erbjudas andra likvärdiga tjänster.
Inträffar kostnadsökningar för LFAB efter det att avtalet blivit bindande för parterna får LFAB höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före avresa och ska omgående meddelas GÄSTEN.
Arrangemangets pris ska sänkas om LFABs kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.
Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och LFAB inte klarar av att erbjuda GÄSTEN andra likvärdiga tjänster har GÄSTEN rätt att frånträda avtalet. GÄSTEN har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till GÄSTENs nackdel. LFAB återbetalar då den inbetalade summan för bokningen. Fel som uppstår under resan, ska GÄSTEN anmäla ombord så att LFAB får en möjlighet att rätta till det. I annat fall bortfaller GÄSTENs rätt att påtala felet.
Det åligger GÄSTEN att i möjligaste mån begränsa skadan.
LFABs eventuella skyldighet att betala skadestånd bortfaller om LFAB kan visa att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför LFABs kontroll som LFAB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder LFAB inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Gästens skyldigheter
För att boka/ingå avtal med LFAB måste GÄSTEN vara minst 18 år. GÄSTEN är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande. LFAB har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om GÄSTEN eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i ombord. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar LFAB GÄSTEN en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst SEK 5 000.
GÄSTEN ansvarar för att tillhandahålla korrekta kontaktuppgifter till LFAB, och att uppdatera dessa om nödvändigt.

Force majeure
Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

Personuppgifter
Genom att betala samtycker GÄSTEN till att personuppgifter får behandlas av LFAB eller
Försäkringsgivaren av avbeställningsförsäkringen.
Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att LFAB har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla försäkringsvillkoren i avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. GÄSTEN kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Tvister
GÄSTEN bör vända sig till LFAB med eventuella klagomål. Om GÄSTEN och LFAB inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.
Allmänna reklamationsnämndens hemsida: www.arn.se. Adress: Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm.

Se mer om oss på Instagram!